ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.3% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 5.7 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 24-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Кърджали – 84.4%, а най-нисък в област София – 51.3%.

През 2018 г. 49.3% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 63.6% за страната. В сравнение с 2017 г. този показател за област Разград намалява с 9.4 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 76.8%, а най-нисък в област София – 44.0%.

В област Разград жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 53.7 и 44.3%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование  – докато 85.1% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то едва 32.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2018 г. само 3.6% от лицата в област Разград използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация, при средно 22.2% за страната. По този показател област Разград заема последно място сред всички области.

 

Методологични бележки

 

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2018 г. са анкетирани 4 223 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 275 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, ИКТ на работното място, цифрови умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2018 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).