Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 49.4 хил., от които 26.4 хил. са мъже, а 23.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица нараства с 4.2%, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. – намалява с 4.1%.

През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.9 хил., като 25.2 хил. от тях са мъже, а 22.6 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група нараства в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. с 4.4%, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г.  – намалява с 3.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.0%, съответно 71.4% за мъжете и 66.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент нараства с 3.1 процентни пункта, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г.  – намалява с 0.3 процентни пункта.