Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 10.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.5% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0%, и „Строителство“ – с 6.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.1% и „Образование“ – 10.4%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Строителство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.