Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в Софийска област са приключили делата за 1 568 извършени престъпления. Делата за 391 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 833 – с условно осъждане, за 21 – с оправдаване, за 20 – с прекратяване и за 303 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 224 извършени престъпления. 1 176 от тях са извършени от едно лице, 32 – от две лица, а 16 – от три и повече лица.
Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 78.1%, а 21,9% от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.
През 2017 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 545 лица, като делата на 379 от тях (24.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 819 лица (53.0%) – с условна присъда, 19 лица (1.2%) са оправдани, 312 лица (20.2%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 16 лица (1.1%) са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. в Софийска област е 1 198. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 32 (2.7%).