Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в София (столица) са приключили делата за 2 198 извършени престъпления. Делата за 941 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 050 – с условно осъждане, за 84 – с оправдаване, за 24 – с прекратяване, и за 99 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 991 извършени престъпления, което е с 9.3% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. обвиняеми са били 2 085 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 904 лица, или 43.4% от
общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 983 (47.2%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 101 (4.8%) лица;
• оправдани са 74 обвиняеми лица (3.5%);
• на 23 лица делата са прекратени (1.1%).