Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2015 – 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 73.2 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока – 77.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.9 години.