Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017г. в област Благоевград

PDF файл

През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 792 – с условно осъждане, за 52 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 362 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 288 извършени престъпления, което е по-малко с 28.7% в сравнение с 2016 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 1 660, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 483 лица (29.1% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 758 лица, или 45.7 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 365 лица, или 22.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.8%);
• на 7 лица (0.4%) делата са прекратени.
През 2017 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 241. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%.Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) съставляват 3.5% от всички осъдени лица и са 43 лица.