Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в Софийска област са водени 280 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 91.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 233 лица (83.2%);
• малолетни (8 – 13 г.) – 47 лица (16.8%);
• момчета – 237 (84.6%);
• момичета – 43 (15.4%).
Снетите от отчет в ДПС през годината са 83, от които 38 – поради поправяне на поведението, 42 – поради навършване на 18-годишна възраст и 3 лица – на други основания.