Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 73.7 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 32.7 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.9%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.8% (при 52.5% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 42.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-малък с 0.1 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 1.7 процентни пункта, а при жените се наблюдава увеличение от 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Монтана и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 12-то място в страната.