Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. са 223.1 хиляди, като запазват своето ниво от края на месец март 2018 година. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 9.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.3%.