Жилищен фонд в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) са регистрирани 609 899 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.
Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая 13.5%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи 1.8%. Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2008-2017 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.7%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 90.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.5% през 2008 г. и 41.0% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 228 хил. кв. м, което е с 0.03% повече в сравнение с 2016 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.
През периода 2008-2017 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 30.1%, като дела на жилищната площ е нараснал с 59.1%, а спомагателната площ и площта на кухните е намаляла съответно с 21.4 и 4.7%.