Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен са приключили делата за 1 026 извършени престъпления. Делата за 376 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 404 престъпления – с условно осъждане, за 18 престъпления – с оправдаване, за 5 – с прекратяване, а за 223 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 11.4%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 780 извършени престъпления, което е с 0.8% по-малко спрямо 2016 г.