Издателска дейност в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури
През 2017 г. в Софийска област са издадени 32 книги с тираж 18 хил. бр. и 3 брошури с тираж 3 хил. броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е двойно по-голям при еднакъв брой издадени заглавия. За последните 5 години тиражът на издадените книги и брошури е най-голям през 2017 година.
Издавани продължаващи издания (вестници и периодика)
През 2017 г. в Софийска област са издавани 6 вестника с годишен тираж 157 хил. бр., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 14.3%, а тиражът им – с 16.9%. Годишният тираж на издадените вестници през 2017 г. е най-малък за последните 5 години (фиг. 2).