Детски ясли в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

 
Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 189 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 601места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение, както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли област София (столица) нараства с 686, или с 8.7%.

В градовете детските ясли са 184 с 8 464места, а в селата – 5 със 137 места.

През 2017 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 8 146 деца, или с 537 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 9 449 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 871, а момичета – 4 578. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 3.8%.
Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 71.7%, следван от децата на 1 година – 28.1%, а най-малък е броят на децата на възраст до 1 година – 4 деца.