Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 717 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.
От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 648 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2017 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 334 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд нараства с 47 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. за областта е 741.5 на 100 000 души от населението, при 748.1 общо за страната.
Лечебните заведения за извънболнична помощ включват диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове, медико-дентални центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В Софийска област тези заведения са 50 с 24 легла.
Други лечебни и здравни заведения в Софийска област са 2. Това са регионална здравна инспекция и хоспис.
В края на 2017 г. в лечебните и здравните заведения, обслужващи населението на Софийска област, практикуват 920 лекари, 167 лекари по дентална медицина, а медицински специалисти по здравни грижи са 1 207.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за областта е 39.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 7.2. За страната тези показатели са съответно 42.7 и 11.9 на 10 000 души от населението.