Население в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Брой и структури на населението

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Пазарджик е 257 965 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 849 души, или с 1.1% (за 2016 г. е било 260 814).

Мъжете са 126 454 (49.0%), а жените – 131 511 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 040 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 132, или 20.2% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.9%, а на мъжете – 16.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.