Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл
 

Текущата демографска ситуация в областта през 2017 г. се характеризира с:
• Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Нисък коефициент на демографско заместване;
• Увеличаване абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който остава под средния за страната;
• Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
• Трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца;
• Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната;
• Намалява детската смъртност;
• Броят на сключените граждански бракове се увеличава, а броят на бракоразводите намалява;
• Всички общини в областта имат отрицателен естествен и механичен прираст.