Население и демографски процеси в област Благоевград през 2017 година

PDF файл
 

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2017 г. населението на област Благоевград е 307 882 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 2 439 души, или с 0.8%.
Мъжете са 150 007 (48.7%), а жените – 157 875 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 57 978, или 18.8% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението през 2017 г. в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.4%, а на мъжете – 16.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 17.2%, следвана от областите Варна – 18.6% и Благоевград -18.8%.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в област Благоевград са 44 813, или 14.6% от общия брой на населението. Спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.
Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 50.1% (коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в зависимите възрасти – населението под 15 и на 65 и повече навършени години, на 100 лица от населението в независимите възрасти – от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти). През 2017 г. в област Благоевград на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 41.1 и 47.8%. Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) – 46.3%, Благоевград – 50.1%, и Варна с област Кърджали (50.8%), а най–неблагоприятно е съотношението в областите Видин (70.3%), Ловеч (66.5%) и Габрово (65.8%).