Население в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Търговище е 112 474 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 24 място по брой на населението. В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 1 220 души, или с 1.1%.

Мъжете са 54 942 (48.8%), а жените – 57 532 (51.2%). С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.