Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област София (столица) през 2016 година е 37 622 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е увеличил със 6.9%. Произведеният в областта БВП е 40.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 28 465 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област София (столица) възлиза на 32 461 млн.лв., което е със 6.8% повече спрямо 2015 година.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 27 857 млн. лв. и представлява 85.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 0.4 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 4 542 млн. лв. или 14.0% , което е с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо 2015 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 0.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 62 млн. лева, като спрямо 2015 г. остава непроменен.