ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2017 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 49.7 хиляди. В сравнение с 2016 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.7 процентни пункта и достига 66.2%, като при жените се регистрира намаление с 1.2 процентни пункта, а при мъжете увеличение с 2.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 45.3 хил., или 45.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.2 хил. Спрямо 2016 г. броят им в областта нараства с 2.8%. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2017 г. е 58.8%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 63.7% и бележи увеличение спрямо 2016 г. със 7.2 процентни пункта. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 53.7% и спрямо 2016 г. намалява с 1.7 процентни пункта.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2017 г. област Разград се нарежда на 23-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 74.6%, а най-нисък в област Враца – 55.3%.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15 – 24 навършени години е 24.1%, във възрастовата група 35 – 44 години нараства до 73.5% и след това започва да намалява, като достига 51.1% при населението на възраст 55 – 64 години.

През 2017 г. заетите лица с висше образование в област Разград са 10.2 хил., или 22.5% от всички работещи в областта. Със средно образование са 47.9%, а с основно и по-ниско – 29.6%.

При висшистите коефициентът на заетост през 2017 г. е 78.2%, като спрямо 2016 г. бележи увеличение с 0.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование нараства в сравнение с 2016 г. с 1.4 процентни пункта и достига 55.9%, а този на лицата с основно и по-ниско образование нараства с 6.1 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 28.5%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2017 г. са 5.6 хил., като в сравнение с 2016 г. броят им намалява с 1.7 хил. През 2017 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград намалява с 3.4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 11.2%, при средно за страната 6.2%.

През 2017 г. в област Разград икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 25.4 хил., от които 11.4 хил. са мъже и 14.0 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 33.8% – съответно 29.8% за мъжете и 37.9% за жените. Спрямо 2016 г. общият коефициент на икономическа неактивност намалява с 0.7 процентни пункта, като при мъжете се регистрира намаление с 2.6 процентни пункта, а при жените – увеличение с 1.2 процентни пункта.

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

– нямат работа през наблюдавания период;

– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на неактивност – относителният дял на икономически неактивните лица от населението в същата възрастова група.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.