Статистика на околната среда в област София (столица) – годишни данни за 2016 година

PDF файл
 
1.Води

През 2016 г. в област София (столица) потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението e 127 л/ден/човек през 2016 г. и 2015 година (фиг.1). Домакинствата в област София (столица) са с най-голямо потребление, следвани от домакинствата в област Бургас (112 л/ден/човек). Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (69 л/ден/човек).
През 2016 г. в област София (столица), на режим на водоподаване е 0.0% от населението (0.0% през 2015г.), при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%) и Търговище (12.0%).
В областта 96.1% от населението е свързано с обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 0.2% от населението (12.6% за страната).

2. Разходи за опазване на околната среда и дълготрайни материални активи за околната среда

Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Отстраняването на уврежданията на околната среда изисква допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси в околната среда.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В края на 2016 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област София (столица) е 808.1 млн. лв. (809.8 млн. лв. през 2015 година).