Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2017 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 104.3 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 37.4%, „Образование“ – с 26.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 20.5%.