Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 723 290, което представлява 31.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 15 991 души или с 2.3%. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (49.0%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (8.1%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в четири икономически дейности, като най-значимо е в „Строителство“ (3.1%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.2 и 9.7 процентни пункта.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (723.3 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.
В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2016г. е 15 658 (фиг.1), при 11 379 лв. средно за страната.