Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2016година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2016 г. възлизат на 12 211.6 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 51.9% и съответно 85.8% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции в област София (столица) заема първо място в страната.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 304.1 млн. евро, което е с 5.1% повече в сравнение с 2015 г. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 2 342.8 млн. евро или с 4.6% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 987.9 млн. евро. Тези три дейности заедно формират 70.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 406.6 млн. евро, или с 15.9% по-малко в сравнение с 2015 година.