Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 136.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 75.9 млн. лв., или с 15.4% по-малко от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 37.6 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 83.1% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 5.0 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 7.1 млн. лв., или с 44.1% по-малко в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 12.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 18.5%, а делът на разходите за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.7 пункта, и е 37.6%. Същевременно се увеличават вложените средства за придобиване на транспортни средства с 11.5 пункта, за закупуване на земя с 0.4 пункта, които формират съответно 26.4 и 3.9% от общия обем инвестиции в ДМА.