Наблюдение на работната сила в област София (столица) през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 701.7 хил., от които 353.9 хил. са мъже, а 347.8 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016. се увеличава с 2.4 процентни пункта. При мъжете този дял е 66.2%, а при жените-58.2%.
През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15-64 навършени години в област София(столица) е 681.1 хил., от които 344.0 хил. са мъже и 337.2 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15-64) е 75.2% (76.9% за мъжете и 73.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 3.0 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.