Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 66.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 67.3% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.
Резултатите показват, че през 2017 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 18.4% при средно 20.7% за страната.