Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2016 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 104 411 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
В сравнение с останалите области на страната, през 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица)