Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 65.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 10.2 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2007-2017 г. използването на информационно-комуникационни технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от шест пъти .
През 2017 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ловеч, Търговище, София и Монтана, а с най-висок – Шумен, Пловдив, София (столица) и Русе (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 14-то място в страната.
През текущата година в област Кюстендил 51.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано увеличение от 8.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 54.9 и 48.8%.