НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. в  област Габрово запазват нивото си от края на юни 2017 г. – 38.8 хиляди, като същевременно бележат  увеличение с 0.7% спрямо края на третото тримесечие на 2016 година.

В сравнение с юни 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 11.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.0%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” – с 8.4% и „Строителство“ – със 7.8%.