Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София(столица) през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 262 жилищни сгради с 2 432 жилища в тях и 310 794 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 29 111 кв.м РЗП и на 50 други сгради със 102 074 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 26.6 %, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 24.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 28.6%, а тяхната РЗП – с 49.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 31.6%, а общата им застроена площ се увеличава със 137.0% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 54.1%, броят на жилищата в тях – с 27.1%, а разгъната им застроена площ – с 51.9%. Броят на издадените разрешителните за строеж на административни сгради намалява с 54.5%, а тяхната РЗП – с 63.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележи увеличение с 11.1%, а тяхната РЗП -със 101.1%.