Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през септември 2017 година

PDF файл
 

През септември 2017 г. в област Благоевград са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 13.7 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 3.7% и леглата в тях съответно с 1.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 88.2 хил., или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 25.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди реализираните нощувки нарастват с 16.0%.
През септември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 52.7% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужденци и 28.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.3% и 18.7%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Благоевград през септември 2017 г. се увеличават с 0.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 43.7 хиляди. От всички пренощували лица 76.0% са български граждани, като по-голямата част от тях (48.6%) са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 10.5 хиляди, като 68.5% от тях също са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 броя нощувки.