ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

През август 2017 г. в област Габрово са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 3.4 хил. легла в тях. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.6%, а леглата се увеличават с 2.0%.

В област Габрово общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 е 25.3 хил., или с 2.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. намаляват с 2.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 11.8 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 3.2%, докато броят на пренощувалите чужди граждани се увеличава с 1.8%.

Българските граждани нощували в местата за настаняване през август 2017 г. са 10.4 хил. и са реализирали средно 2.2 нощувки, а чуждите граждани – 1.4 хил., като са реализирали средно 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2017 г. е 25.7%, като се наблюдава намаление с 1.1 процентни пункта в сравнение с август 2016 година.

Спрямо август 2016 година приходите от нощувки се увеличават с 4.2% и достигат 727.9 хил. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди, така и от български граждани съответно със 17.3 и 2.1%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.