Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Перник са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 283, а на леглата – 592. В сравнение с август 2016 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване се запазва, а на леглата в тях намалява с 12.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г. е 3 622, или с 20.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
През август 2017 г. 84.4% от общия брой на нощувките в места за настаняване в област Перник, са реализирани от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. се увеличават с 20.9% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 784. От всички пренощували лица 78.9% са българи, които са реализирали средно по 2.2 нощувки. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през август 2017 г. е 1.5.
Общата заетост на леглата в местата за настанянане в област Перник през август 2017 г. е 19.7%, като спрямо август 2016 г. нараства с 5.5 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 95.9 хил. лв., или с 49.2% повече в сравнение с август 2016 година.