Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в София (столица) са приключили делата за 2 102 извършени престъпления. Делата за 901 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 920 – с условно осъждане, за 136 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 142 – с освобождаване от наказание.
През 2016 г. обвиняеми са били 2 084 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 884 лица, или 42.4% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 906 (43.5%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 144 (6.9%) лица;
• оправдани са 147 обвиняеми лица (7.1%);
• на 3 лица делата са прекратени (0.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 1 790. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 78, или 4.4% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления
През 2016 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 691, или 37.9% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 656, или 36.6% от общия брой на осъдените лица.