Образование в област София (столица) през учебната 2016/2017 година

PDF файл
 

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):
• През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 45.6 хил. деца, или с 0.2% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2016 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.3 и 3.0 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 105.7 хиляди.
• Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 4 154 лица, от които 296 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 01.12.2016 г. в област София (столица) функционират 274 самостоятелни детски градини с директор, или с 1 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 45.6 хил. деца, от които 23.6 хил., или 51.9%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.2%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2016/2017 година е 81.6%, или с 0.3 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2015/2016 година.
Средният брой деца в една детска градина за София (столица) е 166, като една група се формира средно от 26 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 3.9 хил., като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 58 души, или с 1.5%. Детските учители са 3.6 хил., или 93.9% от педагогическия персонал.