Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2017 г. се увеличават със 704, или с 1.7% спрямо края на март 2017 г., като достигат 42 229. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо във „Хотелиерство и расторантьорство“ – с 43.1%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 14.0% и „Добивна промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 10.0%. Намаление се наблюдава в пет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.1% и „Образование” – с 3.6%. В три икономически дейности броят на наетите лица остава непроменен.