Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. са приключили делата за 616 извършени пресъпления. Делата за 217 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 326 – с условно осъждане, за 13 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 58 – с освобождаване от наказание.
През 2016 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 543 извършени престъпления в област Перник, което е с 24.8% повече в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2016 г. е 612, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 212 лица или 34.6% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 325 лица, или 53.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 61 лица, или 10.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 12 обвиняеми лица (2.0%);
• на 2 лица (0.3%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 537, като в сравнение с 2015 г. нараства с 16.7%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 10, или 1.9% от всички осъдени.