Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2016 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност за област Пловдив e 288.42 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.4% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 14.2%, а относителният дял на бедното население – с 0.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.4 до 24.1%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 40.4%, или с 20.0 процентни пункта.