Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 670 легла, 51 заведенията за извънболнична помощ с 14 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.
От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 638 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2016 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 287 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд нараства с 67 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла. В сравнение с 2015 г. броят на специализираните болници, обслужващи населението на Софийска област, и легла в тях остават непроменени.
Лечебните заведения за извънболнична помощ включват диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове, медико-дентални центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В Софийска област тези заведения са 51 с 14 легла.
Други лечебни и здравни заведения в Софийска област са 2. Това са регионална здравна инспекция и хоспис.
В края на 2016 г. в лечебните и здравните заведения, обслужващи населението на Софийска област, практикуват 896 лекари, 162 лекари по дентална медицина, а медицински специалисти по здравни грижи са 1 227. Показателите за броя на населението на един лекар и на един лекар по дентална медицина са съответно 261 и 1446.