Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2016 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2016 г. в област Шумен годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 845 лв., което е с 1.5% повече спрямо 2015 г. (4 772 лева). Той е с 322 лв. по-нисък от средния за страната (5 167). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.