През периода март – май 2017 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”

PDF_файл

Националният статистически институт, чрез Териториалните статистически бюра в страната, провежда в периода март – май 2017 г. анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017„.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU–SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро – Юг, отдел „Статистически изследвания – Пловдив“ за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник и Модул Здраве – втори приоритет. Домакинствата са включени в извадката на принципа на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Обект на наблюдение е домакинството и всички негови членове на възраст 16 и повече години, попаднали в извадката.