През периода март – май 2017 г. НСИ провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”

PDF_файл

Националният статистически институт чрез своите териториални поделения в страната започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017„.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

В периода март – май 2017 г., избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро-Юг, отдел „Статистически изследвания-Хасково“ за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството, Индивидуален въпросник и Модул Здраве – втори приоритет. Домакинствата са включени в извадката на принципа на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Обект на наблюдение е домакинството и всички негови членове на възраст 16 и повече години попаднали в извадката.