Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София столица през 2016 година

PDF файл
 

• През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 687.2 хил., или 75.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.4 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 677.2 хил., или 59.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 660.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.5%, съответно 74.7% за мъжете и 70.3% за жените. В сравнение с 2015 г. коефициент на заетост се увеличава с 0.8 процентни пункта.
• Безработните лица в област София столица са 27.0 хил., от които 15.5 хил. мъже и 11.5 хил. жени. В сравнение с 2015 г. броят на безработните лица намалява с 11.5%.
• Коефициентът на безработица намалява с 0.5 процентни пункта (при 1.5 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2015 г. и достига 3.8%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете е 4.3%, а при жените 3.3%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 223.8 хил., от които 98.0 хил. са мъже и 125.8 хил. – жени. В сравнение с 2015 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 2.0%, съответно с 4.3% за мъжете и с 0.2% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област София столица са 360.3 хил., като коефициентът на заетост е 73.4%. В сравнение с 2015 г. този коефициент се увеличава с 0.4 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата с основно и по-ниско образование е 14.0% и намалява с 0.7 процентни пункта в сравнение с 2015 година.