Изследване на доходите и условията на живот в област Кърджали

PDF_файл

В периода март-май 2017 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”.

Резултатите от изследването допринасят за оценка на условията на живот  като се събира  информация в следните тематични области:

  • Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други
  • Парични показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други)
  • Непарични показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване
  • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други)

• Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.