Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Видин през 2016 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години
През 2016 г. в област Видин икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 37.1 хиляди. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 3.4 процентни пункта, като достига 46.9%, като при мъжете е 52.0%, а при жените – 42.1%.
Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 31.1 хиляди. От всички заети лица 74.0% са със средно образование, а 24.8% – с висше образование.
Коефициентът на заетост през 2016 г. в област Видин е 39.2% и е с 1.7 процентни пункта по-нисък спрямо предходната година, като при мъжете е 42.9%, а при жените – 35.8%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 65.6%, следвани от лицата със средно образование -47.1%.
Безработните лица през 2016 г. в областта са 6.1 хиляди. Коефициентът на безработица е 16.3%, или с 2.5 процентни пункта по-нисък от 2015 година.
Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2016 г. в област Видин се увеличават с 1.8 хиляди спрямо предходната година и достигат 42.1 хил., от които 43.7% са мъже и 56.3% – жени.