Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2015 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 707 299, което представлява 31.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2014 г. броят на наетите се увеличава с 10 711 души или с 1.5%. Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (8.6%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.7%) и „Строителство“ (3.4%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (13.6%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (5.4%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.7 и 9.2 процентни пункта.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (707.3 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.
В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2015г. е 14 531 (фиг.1), при 10 535 лв. средно за страната.