Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2016 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 85.2 хил., или 74.2% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Общият брой на заетите лица достига 72.1 хил., или 48.0% от населението на 15 и повече навършени години.