Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2015 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2015 година е 1 787 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение нараства с 3.0%. Произведеният в областта БВП представлява 2.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 039 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 12 339 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – област Сливен с 5 921 лева. В сравнение с 2014 г. показателят бележи ръст с 4.5%.